SÚŤAŽ- ROMANTICKÝ POBYT NA TOKAJI

NAKÚPTE NAD 50€ A VYHRAJTE ROMANTICKÝ POBYT NA TOKAJI.

Súťaž trvá od 6.3 do 15.4.2022. 

__________________________

Výherca získa:

2x ubytovanie pre 2 osoby, 2x raňajky pre 2 osoby, 2x večera pre 2 osoby

1x ochutnávka v stredovekej pivnici pre 2 osoby

1x prehliadka vinohradov s malým osviežením pre 2 osoby

___________________________

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

"Romantický pobyt na TOKAJI "

 

  1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom "Romantický pobyt na TOKAJI"  (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Medzipivničná 174, 076 82 Malá Tŕňa, Slovenská republika, IČO: 36200905  IČ DPH: SK 2021521139, Okresný súd Košice I v Odd. S.r.o. vložka číslo: 11872/V, prostredníctvom nákupu minimálne v hodnote 50 € na oficiálnej webovej stránke www.tokajmacik.sk (ďalej len „Usporiadateľ").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu. Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

  1. Miesto a čas konania súťaže:

Súťaž prebieha na webovej stránke Usporiadateľa https://www.tokajmacik.sk (ďalej len „Miesto konania Súťaže“) v termíne od 06.03.2022 čas 06:00 do 15.4.2022 čas 24:00 (ďalej len „Čas konania Súťaže“).

  1. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie:

každá fyzická osoba

  • ktorá má viac ako 18 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel,

s výnimkou:

  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
  1. Podmienky účasti v Súťaži

Nakúpte na našej webovej stránke www.tokajmacik.sk ľubovoľné produkty v hodnote najmenej 50 € v rámci jedného nákupu v termíne od 06.03.2022  v čase 06:00 do 15.4.2022 v čase 24:00 a budete automatický zaradený do žrebovania, ktoré sa uskutoční 18.4.2022 o 12:00.

  1. Výber a zverejnenie výhercov

Usporiadateľ Súťaže vyberie náhodným losovaním 18.4.2022 o 12:00 1 súťažiaceho, ktorý splnil podmienky účasti v Súťaži. Výherca bude uverejnený na Mieste konania Súťaže najneskôr do 24h skončenia žrebovania. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom emailu, prípadne telefonicky  na základe údajov, ktoré zadal v objednávke, ktorou sa automaticky zapojil do súťaže.

Výhrou je romantický pobyt v TOKAJ MACIK WINERY Malá Tŕňa v termíne od 1.5.2022 do 30.06. 2022

2x ubytovanie pre 2 osoby

2x raňajky pre 2 osoby

2x večera pre 2 osoby

1x ochutnávka v stredovekej pivnici pre 2 osoby

1x prehliadka vinohradov s malým osviežením pre 2 osoby

Pobyt si uplatní Výherca súťaže. Výhra nie je prenosná. Výherca súťaže nemôže pobyt poskytnúť inej osobe.

  1. Identifikácia výhercov:

Usporiadateľ s cieľom odovzdania Výhry, rezervovania jednodňového pobytu v termíne od 1.5.2022 do 30.06. 2022, vopred kontaktuje Výhercu, ktorý splnil všetky Podmienky účasti v Súťaži v Mieste konania Súťaže. Usporiadateľ si vyžiada kontaktné údaje výhercu (meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa výberu Výhercu. V prípade, ak Výherca neodpovie a neposkytne Usporiadateľovi údaje potrebné k odovzdaniu Výhry do 3 pracovných dní od kontaktovania Výhercu, Výherca stráca nárok na Výhru a Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zopakovať výber Výhercu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať Účastníci Súťaže, ktorí nesplnili, alebo iba čiastočne splnili, podmienky stanovené pre výhry.

  1. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, Instagram, a na webovej stránke  www.tokajmacik.sk na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže Usporiadateľom. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže zároveň udeľuje súhlas na uverejnenie osobných údajov v rozsahu meno a mesto za účelom zverejnenia Výhercov na Facebook stránke TOKAJ MACIK WINERY a www.tokajmacik.sk.

Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že získané osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať

(v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

TOKAJ MACIK WINERY, Malá Tŕňa dňa 06.03.2022