Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY 

obchodnej spoločnosti: TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. 
so sídlom: Medzipivničná 174, 076 82 Malá Tŕňa
IČO: 36 200 905

DIČ: 2021521139

IČ DPH: SK 2021521139
zapísanej v obchodnom registri vedenom v Okresnom súde Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 11872/V
pre predaj produktov a služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.tokajmacik.sk

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., so sídlom Medzipivničná 174, 076 82 Malá Tŕňa , identifikačné číslo: 36 200 905 , zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 11872/V (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej jen „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavieranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim vedený na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.tokajmacik.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 1. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to predovšetkým v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, resp. s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

 

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

3.1. Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, v prípade, že tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia výhradne v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Nakupujúca osoba musí mať minimálne 18 rokov. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.      Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

 1. 4.1.objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 2. 4.2.spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 3. 4.3.informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho odhaliť a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptovaním), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

  

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 1. - v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese spoločnosti;
 2. - v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 3. - bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 1779203454/0200, vedený u spoločnosti TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.(ďalej len „účet predávajúceho“);
 4. - bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;
 5. - bezhotovostne platobnou kartou.

 

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak, kúpnou cenou sú ďalej chápané aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri preberaní tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná ihneď po uzatvorení kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianského zákonníku sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka, okrem iného nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj u tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho TOKAJ MACIK WINERY s.r.o..

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. V prípade, že je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

 

 

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 6.1. Termín dodania oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky kupujúcim.

6.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.3. V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní.

6.4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.5. Pri preberaní tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať.

6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri preberaní nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, kedy kupujúci tovar prebral:

 1. 2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a v prípade, že dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi realizovanej,
 2. 2.2.sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 3. 2.3.tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, v prípade, že bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 4. 2.4.je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 5. 2.5.tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu odpovedajúcemu miere používania alebo opotrebovania, ktoré tovar mal pri prebraní kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

 Formulár pre reklamáciu

Adresát:               TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Medzipivničná 174, 076 82 Malá Tŕňa, Slovenská republika, Tel: +421905313352, info@tokajmacik.sk

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

8.1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@tokajmacik.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je určená príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

  

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „ osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nevyberie inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke vytvorenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 1. 8.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 2. 8.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. V prípade, že kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

 1. Doručovanie

 11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

 

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodné (zahraničné) prvky, tak sa strany zhodujú, že vzťah sa riadi slovenským právom.

12.2. Voľbou práva podľa čl. 12.1 obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho rádu, od ktorých sa nie je možné odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

12.3. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení.

12.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

 

Adresát:               TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Medzipivničná 174, 076 82 Malá Tŕňa, Slovenská republika, Tel: +421905313352, info@tokajmacik.sk

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

 Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis:

 

12.6. Kontaktné údaje predávajúceho:

Názov spoločnosti: TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.

Adresa pre doručovanie: Medzipivničná 174, 076 82 Malá Tŕňa,

IČO: 36 200 905

IČO DPH: SK 2021521139

Č. účtu: 1779203454/0200

Email:: info@tokajmacik.sk,

Telefón: +421 56 679 34 66.

 

V Malej Tŕni dňa 26.03.2020.

 

Všeobecné obchodné podmienky 

Prevádzkovateľ Penzión TOKAJ MACIK, Súdkovo TOKAJ MACIK a Wellness apartmán:

TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., so sídlom: Medzipivničná 174, 07682 Malá Tŕňa, Slovenská republika, IČO: 36200905  IČ DPH: SK 2021521139 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel s.r.o. vložka číslo: 11872/V

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Poskytovanie ubytovacích, stravovacích a iných služieb klientom a ubytovanie klientov v Penzióne TOKAJ MACIK, Súdkovo TOKAJ MACIK a Wellness Apartmán sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“), ktoré sú zároveň ubytovacím poriadkom. Klient prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania v Penzióne TOKAJ MACIK, Súdkovo TOKAJ MACIK, Wellness Apartmán a využívania služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.
 2. VOP sú okrem iného zverejnené na recepcii a na internetovej stránke Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne ustanovenia VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa a na recepcii.

II. Všeobecné obchodné podmienky

 1. Tieto VOP platia pre zmluvy o ubytovaní osôb v Penzióne TOKAJ MACIK, Súdkovo TOKAJ MACIK a Wellness Apartmán, zmluvy o prenájme izieb, konferenčných a banketových miestností a zariadení v Penzióne TOKAJ MACIK, Súdkovo TOKAJ MACIK a Wellness Apartmán na podujatia a na vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ostatné služby poskytované klientovi Prevádzkovateľom. Iné obchodné a zmluvné podmienky sa pre vzťah medzi Prevádzkovateľom a klientom použijú len, ak budú vopred písomne dohodnuté medzi zmluvnými stranami.
 2. Zmluva o ubytovaní medzi Prevádzkovateľom a klientom vzniká písomným potvrdením, ústne alebo písomne podanej žiadosti klienta o rezerváciu izby. Zmluva o ubytovaní sa uzatvára na dobu určitú.
 3. Zmluvnými stranami sú Prevádzkovateľ a klient. Pri objednávke ubytovania alebo iných služieb treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Prevádzkovateľovi spolu s klientom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy.
 4. Akýkoľvek podnájom alebo ďalší prenájom miestností alebo zariadení v Penzióne TOKAJ MACIK, Súdkovo TOKAJ MACIK a Wellness Apartmáne, ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie, resp. na iné účely ako bolo zmluvne dohodnuté, vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa.

III. Podmienky poskytovania ubytovacích služieb klientom

 1. Prevádzkovateľ môže ubytovať v ubytovacom zariadení TOKAJ MACIK WINERY iba klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Klient sa prihlasuje na recepcii ihneď po príchode. K prihláseniu je klient povinný predložiť zodpovednému pracovníkovi recepcie svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti.
 2. Každý klient, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný vyplniť a odovzdať zodpovednému pracovníkovi recepcie úradné tlačivo o hlásení pobytu predložené klientovi pri príchode, pričom všetky požadované údaje je klient povinný uviesť pravdivo a úplne.
 3. Prevádzkovateľ poskytuje v ubytovaným klientom služby v plnom rozsahu podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z.
 4. Prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než ako bolo dohodnuté, ak sa iné ubytovanie podstatne nelíši od ubytovania dohodnutého v potvrdenej objednávke.
 5. Pokiaľ nie je s klientom dohodnuté inak, klientovi je k dispozícii rezervovaná izba od 14:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu klienta. Klient nemá právny nárok na skoršie využívanie rezervovanej izby.
 6. Izba využívaná klientom musí byť v dohodnutý deň odjazdu klienta uvoľnená a odovzdaná klientom Prevádzkovateľovi najneskôr do 10:00 hod. V prípade oneskoreného uvoľnenia a odovzdania izby po 11:00 hod. do 14.00 hod. má prevádzkovateľ právo účtovať klientovi poplatok za oneskorené odovzdanie izby vo výške 50% z ceny ubytovania v danej izbe. V prípade oneskoreného uvoľnenia a odovzdania izby po 14:00 hod. má prevádzkovateľ právo účtovať klientovi poplatok za oneskorené odovzdanie izby vo výške 100% z ceny ubytovania v danej izbe.
 7. Izba sa považuje za uvoľnenú a odovzdanú klientom Prevádzkovateľovi potom, ako klient vynesie z izby všetky svoje veci odovzdá kľúče od izby zodpovednému pracovníkovi recepcie a oznámi mu odhlásenie sa z ubytovania. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby, úhradu a spotrebu klienta, a to najneskôr do jednej hodiny od uvoľnenia a odovzdania izby klientom.
 8. Rezervovanú izbu, do ktorej sa klient nenasťahoval najneskôr do 20:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu klienta, môže Prevádzkovateľ prenajať tretej osobe. To neplatí, ak bol medzi Prevádzkovateľom a klientom výslovne dohodnutý neskorší príjazd klienta.
 9. Ak klient požiada Prevádzkovateľa o predĺženie dohodnutej doby ubytovania, môže mu Prevádzkovateľ ponúknuť aj inú izbu za inú cenu než tú, v ktorej bol klient pôvodne ubytovaný. Klient nemá nárok na ubytovanie v izbe, v ktorej bol pôvodne ubytovaný ani v na ubytovanie v inej izbe, ak z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov nie je možné ubytovanie klientovi poskytnúť.

          IV. Ceny a platobné podmienky

 1. Cenník služieb poskytovaných Prevádzkovateľom je k dispozícii na nahliadnutie na recepcii a na internetovej stránke Prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od klienta pri rezervácii ubytovania alebo iných služieb zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny klientom objednaných služieb.
 3. Klient je povinný za ubytovanie a ďalšie ním využívané služby zaplatiť dohodnuté zmluvné ceny podľa cenníka služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Klient je povinný najneskôr v deň ukončenia ubytovania (Klienta v Penzióne TOKAJ MACIK, Súdkovo TOKAJ MACIK alebo Wellness Apartmáne) alebo v posledný deň poskytovania služieb Prevádzkovateľom, na základe predloženého vyúčtovania ubytovania a služieb poskytnutých Prevádzkovateľom, alebo na základe predloženej faktúry spolu s vyúčtovaním prijatých záloh od klienta zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za ubytovanie a všetky Prevádzkovateľom poskytnuté služby.
 4. Ak Klient skráti svoj dohodnutý pobyt v TOKAJ MACIK WINERY, Prevádzkovateľ má právo vyúčtovať Klientovi plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku dohodnutého pobytu.

          V. Povinnosti a zodpovednosť zmluvných strán

 1. Prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené, ibaže by ku škode došlo inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané prevádzkovateľovi. Rozsah a spôsob náhrady škody upravuje Občiansky zákonník .č 40/1964 Zb.
 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zabudnuté a stratené veci klienta v priestoroch a areáli TOKAJ MACIK WINERY.
 2. Pri ochorení alebo úraze klienta Prevádzkovateľ zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 3. V izbe, ostatných priestoroch TOKAJ MACIK WINERY a v areáli nesmie klient bez súhlasu Prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie, robiť akékoľvek úpravy alebo zásahy do zariadení ubytovacieho zariadenia.
 4. V izbe, ostatných priestoroch a v areáli TOKAJ MACIK WINERY nesmie klient bez súhlasu Prevádzkovateľa používať vlastné elektrické spotrebiče s výkonom nad 1000 Wattov.
 5. Z bezpečnostných dôvodov nie je klient oprávnený nechať deti vo veku do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby v izbe ani v ostatných priestoroch a v areáli TOKAJ MACIK WINERY.
 6. Klient nie je oprávnený vnášať do izieb, priestorov ubytovacieho zariadenia a do areálu zbrane a strelivo.
 7. V čase od 22:00 do 7:00 je klient povinný dodržiavať na izbách a v priestoroch ubytovacieho zariadenia nočný pokoj.
 8. Fajčenie je povolené len vo vybraných priestoroch ubytovacieho zariadenia. V izbách je zakázané fajčenie a užívanie akýchkoľvek omamných a psychotropných látok.
 9. Ubytovanie akýchkoľvek zvierat je zakázané!
 10. Klientovi je Prevádzkovateľom poskytnuté parkovacie miesto na odstavenie motorového vozidla v areáli TOKAJ MACIK WINERY. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu alebo akékoľvek poškodenie motorového vozidla klienta odstaveného v areáli a vecí nachádzajúcich sa v tomto motorovom vozidle.
 11. Klient zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi znehodnotením, poškodením alebo zničením ubytovacieho zariadenia klientom alebo osobami, ktoré sú ubytované alebo sa zúčastňujú na akcii v ubytovacom zariadení TOKAJ MACIK WINERY alebo v areáli spolu s klientom.
 12. Klient je povinný škodu za ktorú Prevádzkovateľovi zodpovedá nahradiť najneskôr v deň ukončenia ubytovania Klienta alebo v posledný deň poskytovania služieb Prevádzkovateľom.
 13. Sťažnosti klientov a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti Prevádzkovateľa prijíma zodpovedný pracovník recepcie.
 14. V prípade porušenia povinností a zákazov, uvedených v bodoch 6. až 12. tohto článku V. VOP, klientom, je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každé jednotlivé porušenie povinností a zákazov uvedených v bodoch 6. až 12. tohto článku V. VOP.
 15. Storno podmienky, odstúpenie od zmluvy
 16. V prípade zrušenia rezervácie pobytu individuálnym klientom v lehote 30 až 7 dní pred dohodnutým dňom príjazdu klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi storno poplatok vo výške 30% z dohodnutej ceny objednaných služieb.
 17. V prípade zrušenia rezervácie pobytu individuálnym klientom v lehote 6 až 3 dni pred dohodnutým dňom príjazdu klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi storno poplatok vo výške 70% z dohodnutej ceny objednaných služieb.
 18. V prípade zrušenia rezervácie pobytu individuálnym klientom v lehote 2 a menej dní pred dohodnutým dňom príjazdu klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi storno poplatok vo výške 100% z dohodnutej ceny objednaných služieb.
 19. V prípade zrušenia rezervácie pobytu klientom pri skupinových rezerváciách:
 20. v lehote 30 až 14 dní pred dohodnutým dňom príjazdu klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi storno poplatok vo výške 40% z dohodnutej ceny objednaných služieb,
 21. v lehote 13 až 4 dni pred dohodnutým dňom príjazdu klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi storno poplatok vo výške 80% z dohodnutej ceny objednaných služieb,
 22. v lehote 3 a menej dni pred dohodnutým dňom príjazdu klienta, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať klientovi storno poplatok vo výške 100% z dohodnutej ceny objednaných služieb.
 23. Pri výraznom znížení reálneho počtu osôb oproti objednanému počtu osôb si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo prehodnotiť výšku poskytnutej zľavy.
 24. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
 25. nastane udalosť vyššej moci alebo nastanú iné okolnosti, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá, v dôsledku ktorých sa plnenie zmluvných povinností stane nemožným,
 26. klient pri rezervácii izby v ubytovacom zariadení uviedol zavádzajúce alebo nepravdivé údaje týkajúce sa podstatných skutočností pre uzavretie zmluvy,
 27. Prevádzkovateľ sa odôvodnene domnieva, že využitie služieb Prevádzkovateľa by mohlo ohroziť prevádzku ubytovacieho zariadenia, bezpečnosť tretích osôb, alebo vážnosť a dobré meno Prevádzkovateľa .
 28. Pri odstúpení od zmluvy zo strany Prevádzkovateľa nemá klient nárok na odstupné, kompenzáciu ani náhradu škody.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Klient v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami

týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov Prevádzkovateľom podľa tohto zákona.

 1. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním, spracovávaním a uchovávaním osobných údajov klienta uvedených na žiadosti o rezerváciu izby v ubytovacom zariadení, alebo v objednávke, za účelom zabezpečenia a poskytnutia klientom objednaných služieb zo strany Prevádzkovateľa a pre splnenie povinností Prevádzkovateľa uložených zákonom, a to na nevyhnutnú dobu.
 2. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so získavaním a spracovaním osobných údajov klienta aj pre potreby marketingových aktivít Prevádzkovateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch Prevádzkovateľa, a to na dobu počas ktorej sú tieto aktivity vykonávané.
 3. Odvolanie súhlasu klienta je možné uskutočniť písomne s udaním alebo bez udania dôvodu.
 4. Klient udeľuje výslovný súhlas v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prevádzkovateľovi informačného systému – TOKAJ MACIK WINERY  s.r.o., Medzipivničná 174,076 82 Malá Tŕňa,Slovenská republika, so spracúvaním jeho osobných údajov v informačnom systéme na účel poskytovania informácií o prevádzkovateľovi, súvisiacich s ponukou tovaru, služieb a ďalších informácií o rôznych akciách a novinkách formou zasielania tzv. newsletterov na e-mailovú adresu uvedenú dotknutou osobou. Tento súhlas udeľuje pre spracúvanie jeho osobných údajov na vyššie vymedzený účel v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo.
 1. Osobné údaje, ktoré klient v rámci predmetného IS poskytol budú použité výhradne pre interné potreby prevádzkovateľa, v rámci spracovateľských operácií nebude dochádzať k ich cezhraničnému prenosu, nebudú poskytnuté ani sprístupnené ďalším osobám alebo subjektom.
 2. Tento súhlas udeľuje v súlade s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie vyššie uvedených činností (t.j. 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu) v podmienkach prevádzkovateľa informačného systému. Po uplynutí doby súhlasu budú v zmysle § 17 ods. 1 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú osobné údaje klienta náležite zlikvidované. Udelený súhlas, môže klient kedykoľvek písomne alebo mailom odvolať.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo nevykonateľným, neovplyvní to zákonnosť, platnosť ani vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP, s výnimkou ak by dôležitosť alebo iné okolnosti vzťahujúce

sa na neplatné ustanovenie týchto VOP znamenali, že dané ustanovenie nie je možné oddeliť od zostávajúcich ustanovení týchto VOP.

 1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právny poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť do obchodu