Podmienky ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Prevádzkovateľ eshopu TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. na stránke  www.tokajmacik.sk, IČO: 36 200 905 so sídlom spoločnosti: Medzipivničná 174, 076 82 Malá Tŕňa  spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

  

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA:

 

1.Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., IČO: 36 200 905 so sídlom Medzipivničná 174, 076 82 Malá Tŕňa (ďalej len „Správca“);

 1. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: info@tokajmacik.sk , tel.: +421 56 579 34 66;
 2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

  

ZDROJE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.tokajmacik.sk.;
 2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy;
 3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

  

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:

 1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.tokajmacik.skpodľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;
 2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);
 3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;
 4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

  

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

 1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

 

PRÁVA KUPUJÚCEHO:

 

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

 1. Na prístup k svojim osobným údajom;
 2. Na opravu osobných údajov;
 3. Na vymazanie osobných údajov;
 4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;
 5. Na prenositeľnosť údajov;
 6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@tokajmacik.sk ;
 7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

 

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;
 2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

 

 1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.tokajmacik.sk potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma;
 2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;
 3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosti 26.03.2020

Späť do obchodu